+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Obnova základnej školy realizovaná v priestoroch jestvujúceho objektu Základnej školy ulica Tbiliská v Bratislave Rača.Obnova ZŠ rieši zateplenie obvodového plášťa, výmeny okien a dverí, klampiarskych výrobkov, úpravu nášľapných vrstiev schodísk.Obnova ZŠ hygienické zariadenie rieši výmenu zariaďovacích predmetov zdravotechniky a nové povrchové úpravy podlahy a stien hygienických zariadení, obnovou v tejto časti stavby sa zrealizujú nové rozvody elektroinštalácie.

Projekt bol rozdelený na 2 etapy – 1. etapa projektu rieši zateplenie objektu školy, 2. etapa projektu hygienické zariadenia.

V rámci projektovej dokumentácie stavby sme vypracovali dispozičné a stavebné riešenie, zdravotechniku a elektroinštalácie. Technická infraštruktúra zahŕňa vodovod, splaškovú kanalizáciu a prípojku NN. Vplyv na životné prostredie rieši odpady, ochranu ovzdušia a ochranu vôd podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Spracovali sme tiež starostlivosť o bezpečnosť práce a výkazy, výmery.

Názov stavby
Obnova ZŠ Tbiliská Bratislava Rača

Užívateľ – investor
Mestská časť Bratislava – Rača

Webstránka investora
http://www.raca.sk/

Obdobie realizácie projektu
2012

Hlavný koordinátor projektu
Ing. arch. Milan Dvorský