+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk
“Sme architektonická, inžinierska spoločnosť pre projektovanie a riadenie výstavby pozemných stavieb„
Sme tu s vami už
63
Rokov

Konzultačné služby

 • Posúdime vhodnosť vybraného pozemku, súlad zámeru s územným plánom, posúdime vhodnosť lokality na prepojenie inžinierskych sietí a verejnej cestnej siete, optimalizujeme hustotu zástavby, pomery zelených plôch a možné výmery celkových podlahových plôch novej výstavby, odhadneme výšku stavebných investičných nákladov.
 • Vykonávame štúdie uskutočniteľnosti aj vo viacerých variantoch, zabezpečujeme posúdenia vplyvu stavby na životné prostredie aj s vybavením podania na orgány životného prostredia až po vydanie záväzného rozhodnutia, vykonávame vizualizácie navrhnutých objektov do fotografie a celkové kompozície navrhovaných budov do jestvujúcej zástavby.
 • Poskytujeme zmluvné poradenstvo pre riešenie zmluvných vzťahov vo výstavbe podľa medzinárodnej organizácie konzultačných inžinierov FIDIC. Poskytovanie služieb odborného technického dozoru pri výstavbe podla FIDIC zmluvných podmienok – červená, žltá kniha. Poskytovanie služieb mediátorov sporov a rozhodcov podla zmluvných podmienok FIDIC.

Predprojektová príprava

 • Realizujeme inžiniersko – geologické a hydrogeologické prieskumy, vykonávame predbežné aj podrobné zamerania terénu, výškopisy a polohopisy, vykonávame stavebno – technické a statické zamerania a posúdenia, overujeme podmienky napojenia technickej infraštruktúry.
 • Pre vybraných klientov vypracujeme súťažné podklady pre výberové konanie najvhodnejšieho dodávateľa stavby. V prípade potreby vieme vypracovať požiadavky v súlade s doporučeniami významných medzinárodných a nadnárodných finančných investorov podľa pravidiel a zmluvných podmienok FIDIC.

Projektová činnosť

 • Vypracujeme Vám projekty pre územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie v rozsahu nevyhnutnom pre získanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia. Rozsah spracovania je v súlade s doporučeným rozsahom stanoveným v cenníkoch projektových a inžinierskych prác UNIKA alebo inžinierskej alebo architektonickej komory.
 • Vykonávame realizačné stupne projektov pre výber dodávateľa v rozsahoch podľa doporučení stanovených cenníkoch projektových a inžinierskych prác UNIKA alebo komôr.

Projekty odborných profesií

 • Pre našich klientov zabezpečíme projekty odborných profesií z oblastí statika, elektroinštalácie, zdravotechnika, plynoinštalácie, vzduchotechnika a klimatizácia, vykurovanie, voda a kanalizácia, požiarna ochrana, rozpočet stavby, výkaz výmer, všetko podľa individuálnych požiadaviek klienta a platnej legislatívy.

Inžinierska činnosť

 • Na nami vypracované projekty zabezpečíme kompletnú dokladovú časť s vyjadreniami všetkých dotknutých orgánov a organizácií potrebných k žiadosti o územné rozhodnutie, stavebné alebo kolaudačné a užívacie povolenie. Pre klienta zabezpečíme vydanie právoplatných rozhodnutí v zmysle platného stavebného zákona.

Manažment kvality

 • Počas realizácie vykonávame pre klienta odborný autorský dozor na kontrolu a overenie dodržiavania projektových parametrov stavby. Pri zabezpečovaní výkonov riadenia stavby pre investora vykonávame činnosť stavebného dozoru na kontrolu dodržiavania zmluvných technických a obchodných podmienok v dodávateľskej zmluve.
 • Pre vybraných klientov zabezpečíme výkon projektového manažéra stavby a plnenie všetkých investorských činností potrebných na realizáciu a kontrolu plnenia zmluvných podmienok dodávky stavby až po jej odovzdanie do užívania a uplynutia záručnej doby dodávky.
 • Po ukončení stavby a odovzdaní do užívania zabezpečíme vyhľadanie a výber najvhodnejšieho správcu budov. Pripravíme a odovzdáme vybranému správcovi výkazy, výmery a všetky podklady potrebné pre automatizovaný výkon správy a údržby nehnuteľnosti. Zabezpečíme vypracovanie a databázu vstupných údajov do zvoleného programu na správu a údržbu budov.

Odborné posudky

 • Odborné posúdenia technických stavov stavebných, statických a technologických pre stanovenie úrovní opotrebovanosti a určenie potrebných úkonov údržby, modernizácií a rekonštrukcií a podobne. Aj s určením predpokladaných nákladov na zaradenie opráv do financných plánov.

Audit spracovaných projektov

 • Vykonávame špecializované služby pre investorov a objednávateľov v oblasti nezávislej kontroly – technického auditu technickej projektovej dokumentácie spracovanej inými odborníkmi, prípadne odbornú pomoc pri spracovaní technických zadaní na vypracovanie rôznych stupňov projektov.

Ostatné služby

 • V súvislosti s investičnou výstavbou vykonávame poradenskú činnosť, právnu a finančnú pomoc, odbornú technickú pomoc a zastupovanie klienta v technických  otázkach týkajúcich sa stavieb, ich projektovej prípravy, riadenia výstavby a správy budov

Nenechajte nič na náhodu. Spolupracujte s najlepšími!