+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk
“Sme konzultačná poradenská spoločnosť pre zmluvný manažment FIDIC, riešenie a adjudikáciu sporov na stavbách „
Sme tu s vami už
69
Rokov

Konzultačné služby

 • Posúdime vhodnosť vybraného pozemku, súlad zámeru s územným plánom, posúdime vhodnosť lokality na prepojenie inžinierskych sietí a verejnej cestnej siete, optimalizujeme hustotu zástavby, pomery zelených plôch a možné výmery celkových podlahových plôch novej výstavby, odhadneme výšku stavebných investičných nákladov.
 • Vykonávame štúdie uskutočniteľnosti aj vo viacerých variantoch, zabezpečujeme posúdenia vplyvu stavby na životné prostredie aj s vybavením podania na orgány životného prostredia až po vydanie záväzného rozhodnutia, vykonávame vizualizácie navrhnutých objektov do fotografie a celkové kompozície navrhovaných budov do jestvujúcej zástavby.
 • Poskytujeme zmluvné poradenstvo pre riešenie zmluvných vzťahov vo výstavbe podľa medzinárodnej organizácie konzultačných inžinierov FIDIC. Poskytovanie služieb odborného technického dozoru pri výstavbe podla FIDIC zmluvných podmienok – červená, žltá kniha. Poskytovanie služieb mediátorov sporov a rozhodcov podla zmluvných podmienok FIDIC.

Predprojektová príprava

 • Pre vybraných klientov vypracujeme súťažné podklady pre výberové konanie najvhodnejšieho dodávateľa stavby. V prípade potreby vieme vypracovať požiadavky v súlade s doporučeniami významných medzinárodných a nadnárodných finančných investorov podľa pravidiel a zmluvných podmienok FIDIC.

Manažment kvality

 • Počas realizácie vykonávame pre klienta odborný autorský dozor na kontrolu a overenie dodržiavania projektových parametrov stavby. Pri zabezpečovaní výkonov riadenia stavby pre investora vykonávame činnosť stavebného dozoru na kontrolu dodržiavania zmluvných technických a obchodných podmienok v dodávateľskej zmluve.
 • Pre vybraných klientov zabezpečíme výkon projektového manažéra stavby a plnenie všetkých investorských činností potrebných na realizáciu a kontrolu plnenia zmluvných podmienok dodávky stavby až po jej odovzdanie do užívania a uplynutia záručnej doby dodávky.

Odborné posudky

 • Odborné posúdenia a technické expertízne posudky na projektové riešenia, zmeny a úpravy technických riešení a pod.
 • Spracovanie nezávislých stanovísk a vyjadrení k prípadným sporom na stavbách podľa FIDIC zmluvných podmienok aj iných.
 • Vykonávanie činnosti člena Komisie pre riešenie  a adjudikáciu sporov na stavbách v zmysle článku 20.1 FIDIC zmlúv

Audit spracovaných projektov

 • Vykonávame špecializované služby pre investorov a objednávateľov v oblasti nezávislej kontroly – technického auditu technickej projektovej dokumentácie spracovanej inými odborníkmi, prípadne odbornú pomoc pri spracovaní technických zadaní na vypracovanie rôznych stupňov projektov.

Ostatné služby

 • V súvislosti s investičnou výstavbou vykonávame poradenskú činnosť, právnu a finančnú pomoc, odbornú technickú pomoc a zastupovanie klienta v technických  otázkach týkajúcich sa stavieb, ich projektovej prípravy, riadenia výstavby a správy budov
 • Činnosť nezávislých rozhodcov v zmluvných sporoch vo výstavbe

Nenechajte nič na náhodu. Spolupracujte s najlepšími!