+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk
Kto sme?

Sme architektonická, inžinierska spoločnosť pre projektovanie a riadenie výstavby pozemných stavieb.

Sme jednou z mála slovenských spoločností, ktorá sa môže pýšiť vyše 60 ročnou históriou v oblasti projektových služieb. Počas nášho pôsobenia sme dokázali vytvoriť silnú a stabilnú firmu, ktorá dokáže zúžitkovať nadobudnuté skúsenosti, odbornosť a podať pomocnú ruku vždy a všade. Vďaka nášmu úsiliu sú projekty výnimočne spracované, stavby bezpečnejšie a hlavne, naši partneri spokojnejší. Budúcnosť projektovania je u nás!

Našou silnou stránkou je svedomitá a spoľahlivá práca založená na znalosti stavebnej legislatívy, konštrukčných zásad stavieb, zladenia návrhu stavby s nutnými technickými zariadeniami a dlhodobej skúsenosti pri návrhoch rekonštrukcií a modernizácií stavieb ako aj s novostavbami. Naše architektonické riešenia stavieb sú prevádzkovo čisté, logické a navrhnuté esteticky jednoducho, účelovo a s dlhou dobou všeobecnej akceptácie.

Čo Robíme?

Tvoríme budúcnosť

Snívame vo veľkom, tešíme sa na každodenné výzvy

Máme víziu

Vidíme svet z iného uhľa pohľadu ako bežný človek

Rozmýšľame

Sme bystrí, kladieme tie správne otázky aby sme vedeli pomôcť čo najefektívnejšie

Ponúkame riešenia

Pochopíme, zhotovíme, overíme a vysvetlíme, to všetko podľa individuálnych požiadaviek

Podporujeme vás

Od samotného začiatku projektu až po úspešné dokončenie

História spoločnosti

VPU DECO Bratislava, a.s. je priamy právny nástupca pôvodného Vojenského projektového ústavu, ktorý bol založený ako pobočka federálneho československého Vojenského projektového ústavu v Bratislave v roku 1953. Má bohatú históriu projektových prác pre pozemné aj inžinierske stavby pre silové rezorty pôvodného centrálne riadeného socialistického štátu. Na jeho pracovných stoloch vzniklo stovky objektov nielen špeciálnych pre silové rezorty ale aj civilných stavieb pre sociálne zabezpečenie všetkých zamestnancov v týchto rezortoch vrátane významných a verejne známych stavieb – napr. Vojenský internát Hviezda (Kukurica) v Bratislave, Okruhový dom armády v Trenčíne, Rekreačné zariadenie v Liptovskom Jáne, Hotel Fórum v Prahe a mnohé iné.

Po nežnej revolúcii v roku 1989 ako jeden z prvých projektových ústavov prešla v roku 1992 transformáciou na štátnu akciovú spoločnosť VPU DECO Bratislava, a.s. a neskôr v kupónovej privatizácii do štruktúry a portfólia mnohých súkromných akcionárov, ktorí zmenili názov spoločnosti na Coopex Lignum, a.s. V roku 1995 sa dohodli súčasní vlastníci spoločnosti na odkúpení časti firmy, ktorá sa zaoberá projektovou a inžinierskou činnosťou a vrátili tejto novej odkúpenej časti firmy pôvodný názov VPU DECO Bratislava, a.s. Od vtedy po dnes je firma v súkromnom vlastníctve a poskytuje svoje odborné služby všetkým investorom zo štátnej, verejnej aj súkromnej sféry.

Vízia a misia

Naša vízia:

Tvorba stavebných projektov obohacujúcich životy ľudí. Našu pozornosť venujeme dizajnu slúžiacemu ľuďom s dôrazom na funkčnosť, estetiku, ekonomickosť, legislatívu a budúcu dlhodobú prevádzku. Chceme neustále zlepšovať, zdokonalovať a inovovať služby spoločnosti v oblasti architektonického návrhu, dispozičného a prevádzkového riešenia rôzneho portfólia pozemných stavieb a profesionálneho spracovania projektov všetkých stupňov. Sme pripravení čeliť novým výzvam doby, úzko komunikovať s každým klientom a čo najpresnejšie pochopiť jeho potreby a ponúknuť mu návrh riešenia, s ktorým sa stotožní.

Naša misia:

Prinášať hodnotné architektonické služby neochvejnej integrity, excelentného dizajnu a zanietene spĺňať túžby našich partnerov.  Predkladať návrhy a spracovanie projektových plánov na realizáciu pozemných stavieb s originálnym výstupom a naplnením želaní a potrieb investorov a užívateľov stavieb. Plniť stále nové a nové požiadavky na naplnenie potrieb ľudí vo vytváraní prostredia pre prácu aj pre zábavu a odpočinok a prinášať originálne riešenia s prepojením tradičných a osvedčených prvkov stavieb s novými technicky a technologicky vyspelými zariadeniami a všetko dohromady harmonicky a esteticky navrhnuté tak, aby sa ľudia v týchto priestoroch a okolitom prostredí dlhodobo dobre cítili.

Základné hodnoty
Odbornosť
Znalosť
Kvalita
Disciplína
Kreativita
Odhodlanie
Kooperácia
Dôvera
Reputácia
Starostlivosť
Náš prínos pre Vás
  • Pomáhame rozvíjať vaše podnikanie, ovplyvňujeme spôsob spolupráce ľudí, podporujeme pozitívne pracovné prostredie a zvyšujeme efektívnosť ktorá sa prejaví nárastom pridanej hodnoty vašej spoločnosti.
  • Z našej architektonickej štúdie získate dokonalú predstavu o budúcej stavbe. Jej vonkajší a vnútorný vzhľad, prevádzkovú funkčnosť, dispozičné členenie, úroveň technického vybavenia a údržby budúcej stavby.
  • Z našej projektovej a inžinierskej činnosti kvalitný projekt, všetky povolenia, výkazy, výmer pre kontrolu ponuky ceny od dodávateľa, kvalitný podklad pre časové a finančné plánovanie stavby a jej kontrolu.
  • Z nášho projektového riadenia príjemný pocit a bezpečie, že stavba je v dobrých rukách a investície budú hospodárne vynaložené.
  • Podľa individuálnych potrieb našich budúcich zákazníkov ponúkame spoľahlivé, disciplinované a poctivé odborné služby s dôrazom na pochopenie zadanej úlohy na riešenie a vysoko profesionálne spracovanie projektovej dokumentácie pre potreby legislatívneho schválenia do výstavby ako aj podrobného plánu pre realizáciu stavby.
  • Z našich plánov vie stavebník ako aj dodávateľ presne časovo a finančne naplánovať výstavbu, ktorá je podkladom pre plán výstavby ako aj dôslednú technickú aj finančnú kontrolu zo strany stavebníka alebo investora.
Certifikáty
Ska-logo
Tsus-logo
Sksi-logo
Sace-logo
Fidic-logo
Certicom-logo

Nenechajte nič na náhodu. Spolupracujte s najlepšími!