+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk
Mailto:igor.toth@vpudeco.sk

Aké sú dnešné projekty pozemných stavieb?

Projekty stavieb pozemného staviteľstva sa vypracúvajú na Slovensku pre stavebníkov a investorov podľa zákonom stanovených

minimálnych požiadaviek na obsah projektu tak, aby bolo možné posúdiť zákonom požadované splnenie základných vlastností budúcej stavby v územnom a stavebnom konaní. Stavby sú rôzneho charakteru, veľkosti, prevádzkovej ako aj technickej zložitosti a projekt stavby je pomerne komplikovaná dokumentácia rôznych stupňov a podrobností pre budúcu realizáciu stavby. Stavba je dôsledkom premysleného rozhodnutia, individuálnej alebo spoločenskej objednávky v danom území a je to objekt dlhodobej hodnoty a spravidla aj vysokej počiatočnej investície. Vzhľadom k týmto špecifickým vlastnostiam stavby je úloha vypracovania projektu stavby ako základného plánu budúcej výstavby a budúceho prevádzkového pôsobenia stavby vysoko zodpovednou činnosťou pre dlhodobé pôsobenie budúcej stavby.

Igor Toth projekty

Dobrým projektovým riešením a následne kvalitnou realizáciou si stavba zachová optimálne vlastnosti a slúži svojmu vlastníkovi alebo správcovi dlhé roky. Aby tomu naozaj tak bolo, treba príprave stavby a hlavne projektu stavby venovať dostatočnú pozornosť. Kvalitným projektom a prípravou stavby je možné stavebníkom, investorom ale aj celej spoločnosti usporiť značné finančné prostriedky pri samotnej výstavbe, prevádzke objektu, ale aj pri údržbe, opravách i likvidácii objektu po dosiahnutí hranice životnosti. Takýmto stavbám sa hovorí trvalo udržateľné stavby.

Vo vzťahu k vysokej životnosti stavieb nie je ľahké navrhnúť  v projekte novej stavby komplex vlastností stavby a jej technických a technologických zariadení tak, aby dlhodobo aj o 50 až 80 rokov plnili svoje poslanie. K technickému a fyzikálnemu aspektu návrhu projektu je nutné započítať aj účelové, sociálne, estetické a environmentálne požiadavky na pôsobenie stavby, v čom je zahrnutá aj energetická náročnosť a s tým súvisiaca ekonómia stavby. Ekonomická stránka zahrňuje počiatočnú nákladovosť na výstavbu ako aj prevádzkovú nákladovosť na zabezpečenie bežnej prevádzky a údržby stavby ako aj nákladovosť likvidácie stavby po skončení životného cyklu stavby. Takýmto po všetkých stránkach vydareným stavbám sa niekedy hovorí nadčasovo navrhnuté. A keď hovoríme navrhnuté, tak máme na mysli, že boli pri svojom zrode dobre premyslené, odborne vyargumentované a posúdené komplexne vo všetkých vlastnostiach, ktorými dobrá stavba disponuje v dlhom časovom období.  Taká stavba vyžaduje spracovanie kvalitnej projektovej dokumentácie. O to sa snažíme aj u nás vo VPU DECO Bratislava, a.s. už dlhé roky a  týmto zámerom podriaďujeme aj využívanie nových technologických vymožeností modernej doby ako pri spracovaní dobrého projektu tak aj v návrhoch technických a technologických vybaveniach nových stavieb.

V ďalšom vydaní predstavíme ako vzniká dobrý projekt vo VPU DECO Bratislava, a.s.