+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk
Projektova Dokumentacia 3

Projektová dokumentácia a jej stupne

Projektová dokumentácia je súbor dvojrozmerných schém a výkresov doplnených textovou časťou, slúžiacich najmä na popis stavby pre celkový stavebný proces – podľa nej teda prebieha výstavba.

Výstavba akéhokoľvek objektu začína spracovaním jeho projektovej dokumentácie ktorá presne vymedzuje, ako bude daný objekt vyzerať a fungovať. Jednotlivé stupne projektovej dokumentácie delíme na:

 1. Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebný zámer
 2. DÚR – Dokumentácia pre územné rozhodnutie
 3. DSP – Dokumentácia pre stavebné povolenie
 4. DRS – Dokumentácia pre realizáciu stavby
 5. DSRS – Dokumentácia skutočnej realizácie stavby

Pričom možno za určitých okolností niektoré stupne dokumentácie vynechať, prípadne zlúčiť.

Bližšie predstavíme časti DSP – Dokumentácie pre stavebné povolenie: Každá projektová dokumentácia, ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu obsahuje podľa druhu a účelu stavby časti dané obsahom vyhlášky č. 453/2000 Ministerstva životného prostredia SR,  §9 odsek 1. Tieto časti sa zmluvne upravujú pričom ich rozsah možno podľa potreby skrátiť alebo rozšíriť no v zásade sa uvádza najmä:

Projektova dokumentacia 1

 1. Sprievodná správa:

Identifikačné údaje investora a stavby Základné údaje o stavbe ktoré zahŕňajú jej stručný opis z hľadiska funkcie a účelu, architektonické, urbanistické požiadavky a výtvarné riešenie spolu s navrhovanými kapacitami. Členenie a charakteristiku dotknutého územia, požiadavky na jeho prípadné úpravy. Vplyv na životné prostredie a spôsoby odstránenia negatívnych faktorov. Požiarne zabezpečenie, civilnú ochranu.

 1. Súhrnná technická správa, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé:

Navrhované urbanistické, architektonické a stavebné technické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie stavebných materiálov, požiarne  bezpečnostné riešenie, nároky na vodné hospodárstvo, energie, dopravu (včítane parkovania), likvidáciu odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce inžinierske siete a kanalizáciu, údaje o jestvujúcich ochranných pásmach, nadzemných a podzemných objektoch včítane inžinierskych sietí. Pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy, prípadne nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby, usporiadanie staveniska a bezpečnostné opatrenia, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok, splnenie podmienok na ochranu zdravia a životného prostredia ustanovených podľa osobitných predpisov.

 1. Celková situácia stavby – zastavovací plán v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením:

Hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich, podzemných sietí a zariadení technického vybavenia, návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia a ochranných pásem. Ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000, ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby.

Projektova dokumentacia 4

 1. Vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb.
 2. Stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým:

Pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany), požiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby.

Projektova dokumentacia 5

 1. Statika – statické posúdenie stavby ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie.
 2. Exteriér a okolie – návrh úprav okolia stavby a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby.
 3. Umiestnenie strojov a zariadení – ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením.