+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Investorom akcie „Kukurica Bratislava“ je BARMO, spol. s r.o. správca majetkov MO SR, ktorý prevádzkuje uvedený objekt. Objekt patrí medzi architektonické dominanty Bratislavy a bol postavený začiatkom 70.rokov pre účely Vojenskej politickej akadémie na ubytovacie, internátne účely vojenskej vysokej školy. Objekt je situovaný na pozemkoch MO SR medzi ulicami Jarošová, Kutuzovová a Kukučínova v Bratislave. Objekt je po 40 rokoch prevádzky opotrebovaný a majiteľ a správca sa rozhodli objekt modernizovať a rekonštruovať pre administratívne účely, ubytovacie účely a služby zamestnancom v objekte. V súčasnosti je vypracovaný stavebný zámer a dokumentácia pre územné rozhodnutie a na stavbu bola vypracovaná štátna expertíza.

Zámerom projektu je kompletná modernizácia budovy,výmena vnútorných inštalácií a technických zariadení, zabezpečenie energetickej hospodárnosti, výmena celého obvodového plášťa, pričom by sa zrušili súčasné skorodované oceľové balkóny. Obvodový plášť by sa vysunul na súčasnú obálku balkónov a vytvoril by sa súvislý sklenený obvodový plášť zavesený na stropy konštrukcie. Obvodový plášť bude navrhnutý v súlade s požiadavkami stavebnej fyziky na elimináciu solárnych ziskov a hlukové odizolovanie od vonkajšej dopravy. Na priľahlom pozemku sa vytvoria dostatočné počty miest pre parkovanie zamestnancov a návštevníkov budúcich prevádzok.

Projektom a výstavbou novej „Kukurice“ sa stane známy bratislavský objekt novou dominantou tejto časti mesta a moderným obnoveným zariadením pre umiestnenie prevádzok MOSR ako aj umiestnenie úradov štátnej správy. Vizualizáciu zámeru obnovy budovy v novom dispozičnom a pohľadovom riešení spracoval pôvodný autor objektu Ing. arch. Ján Strcula a konštrukčné, technické riešenie a koordináciu projektu vykonáva skúsený architekt VPU DECO Bratislava, a.s. Ing. arch. Milan Dvorský. Pre vypracovanie projektu stavby sa vytvoril a v súčasnosti úzko spolupracuje tím zložený zo zástupcov investora, budúcich užívateľov a hlavného projektanta, ktorý v úzkej súčinnosti pracuje na plnení časového plánu postupu tak, aby stavba bola dobre pripravená na realizáciu a po výbere zhotoviteľa zrealizovaná vo vysokej kvalite a v rámci schváleného rozpočtu a zmluvnej ceny stavby.

Názov stavby
Kukurica Bratislava – Obnova vojenskej ubytovne Hviezda

Užívateľ – investor
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany

Webstránka investora
http://www.barmo.sk/

Obdobie realizácie projektu
2014

Hlavný koordinátor projektu
Ing. arch. Milan Dvorský, Ing.arch. Ján Štrcula