+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Investorom a budúcim užívateľom stavby je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Projekt rieši komplex strediska údržby rýchlostnej cesty R1, ktorý obsahuje administratívne stredisko, prevádzkové a sociálne budovy, garážové, dielenské a skladové objekty, čerpaciu stanicu PHM , ČOV, studňu úžitkovej vody , požiarnu nádrž – celkom 33 stavebných a prevádzkových objektov. Areál je navrhnutý v priestoroch bývalého drevospracujúceho podniku v dobrej polohe blízko diaľničného privádzača a v priemyselnej časti mesta Nová Baňa. Špeciálnou úlohou pre projektanta bolo vysporiadať sa so zložitými hydrogeologickými podmienkami a odvedením dažďových vôd z územia prevažne pokrytého spevnenými plochami a v území, ktoré geograficky tvorí spádovisko spodných vôd.

Lokalita je územne ohraničená zo severu železničnou traťou a za ňou kopcami miestneho pohoria, z juhu rýchlostnou cestou a hneď za ňou korytom rieky Hron. V minulosti boli vytvorené navážky na navrhnutie deformačne stálych podmienok pod spevnenými plochami pre ťažkú dopravu mechanizmov údržby rýchlostných ciest v pôvodne močaristom teréne, to bolo úlohou pre projektanta pri hľadaní riešení. Podobne bol inžiniersky problém vyriešiť odvod prečistených splaškových a hlavne dažďových vôd do Hrona pri splnení všetkých environmentálnych požiadaviek na kontrolu a monitoring vypúšťaných vôd do Hrona.

Technicky bola úloha vyriešená prečerpávacou stanicou a monitorovacou šachtou vypúšťaných dažďových a prečistených splaškových vôd z ČOV. Technicky náročnou úlohou bolo aj pretláčanie chráničky popod cestné teleso rýchlostnej cesty počas premávky a vybudovanie a vyústenie potrubia do Hrona v stiesnených podmienkach tesne pri násype rýchlostnej cesty. Všetky stupne projektov boli vykonávané od roku 2007 do roku 2013. Stavba sa začala realizovať v roku 2012 a dokončená bude v roku 2014.

Názov stavby
Stredisko správy, údržby rýchlostnej cesty R1 Nová Baňa

Užívateľ – investor
Národná diaľničná spoločnosť

Webstránka investora
http://www.ndsas.sk

Obdobie realizácie projektu
2008-2009

Hlavný koordinátor projektu
Ing. arch. Jaroslav Hanúsek